Produkcja czy tylko składanie – wreszcie korzystna interpretacja indywidualna dotycząca ulgi na ekspansję!

11 kwietnia 2024 |

Ulga na ekspansję (bądź ulga prowzrostowa) uregulowana została w art. 18eb ustawy o CIT. Istotą tej ulgi jest możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym. Ulga dotyczy podatników, którzy wytworzyli produkty w ramach swojej działalności gospodarczej.

Ulga na ekspansję (bądź ulga prowzrostowa) uregulowana została w art. 18eb ustawy o CIT. Istotą tej ulgi jest możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym. Ulga dotyczy podatników, którzy wytworzyli produkty w ramach swojej działalności gospodarczej.

Jednocześnie ustawodawca wprowadził szereg innych kryteriów, których spełnienie uprawnia podatnika do skorzystania z tej ulgi. Między innymi uzyskiwane przychody nie mogą dotyczyć zysków kapitałowych, zaś zwiększenie przychodów ze sprzedaży dotyczyć musi wyłącznie odpłatnego zbycia produktów do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

Ponadto, w okresie dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych, licząc od roku poniesienia kosztów: 1) przychody ze sprzedaży muszą wzrosnąć w stosunku do roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia kosztów, albo 2) podmiot musi osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, albo 3) podatnik musi osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Jednocześnie ustawodawca precyzuje także kategorie kosztów, które mogą zostać z tytułu ekspansji odliczone od dochodu. Są to w szczególności koszty uczestnictwa w targach, działań promocyjno-informacyjnych, dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów, przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów oraz przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu.

Wątpliwość podatników niekiedy budzi kwestia definicji produktów. Ustawodawca w art. 18eb ust. 2 ustawy o CIT wskazał, że przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika. W praktyce zdarza się, że Dyrektor KIS kwestionował działania podatników twierdząc, że nie mogą oni skorzystać z ulgi prowzrostowej ponieważ sprzedaż nie dotyczyła rzeczy przez nich wytworzonych (przykładowo: Pismo z dnia 4.03.2024 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB2-1.4010.518.2023.2.DD).

Tymczasem w interpretacji indywidualnej z dnia 14.03.2024 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.21.2024.1.MBD) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z wnioskodawcą, że oferowane przez Spółkę tarcze hamulcowe do pojazdów mechanicznych są produktami wytworzonymi przez Spółkę w rozumieniu art. 18eb ustawy o CIT. Organ stwierdził, że „Spółka wytwarza rzecz (produkt) w postaci tarczy hamulcowych. Jak wskazano powyżej, wytworzyć produkt oznacza jego wyprodukowanie, a więc przeprowadzenie jego etapów produkcji od początku do końca. Oczywistym jest, że producenci tarcz hamulcowych nie są w stanie wyprodukować wszystkich elementów tarcz hamulcowych i zmuszeni są do nabywania niektórych elementów (komponentów) od dostawców zewnętrznych”.

Podsumowując, ulga na ekspansję stanowi ciekawą preferencję podatkową dla podmiotów, które wytwarzają w swojej działalności produkty i które planują zwiększyć sprzedaż dotychczasowych produktów, bądź wejść na nowe rynki zbytu. Należy jednak mieć na uwadze, że ulga przysługuje tylko tym podatnikom, którzy produkują wyroby, a więc przeprowadzają etapy produkcji od początku do końca.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ