Podatek u źródła a licencje typu end-user – brak opodatkowania potwierdza Dyrektor KIS

27 czerwca 2024 |

Jeśli polski podmiot dokonuje płatności określonych należności na rzecz zagranicznych podmiotów, wówczas może wystąpić obowiązek pobrania przez niego i odprowadzenia do urzędu skarbowego tzw. podatku u źródła (z ang. Witholding Tax – WHT). Należności objęte podatkiem u źródła to przede wszystkim odsetki, dywidendy, należności licencyjne oraz usługi niematerialne (art. 21 ust. 1 oraz 22 ust. 1 ustawy o CIT). Stawka podatku dla dywidend wynosi 19%, a dla pozostałych należności 20%.

W Polsce obowiązuje mechanizm pay and refund, którego istota polega na tym, że od wypłaconych należności ponad kwotę 2 mln zł na rzecz tego samego podmiotu, płatnik zobowiązany jest do pobrania podatku u źródła według stawki krajowej. Następnie może on złożyć wniosek o zwrot zapłaconego podatku.

Jednocześnie istnieją dwa sposoby na niepobranie podatku u źródła lub zastosowanie preferencyjnej stawki od płatności przekraczających kwotę 2 mln zł. Pierwszym jest oświadczenie płatnika, że spełnione są warunki do zastosowania zwolnienia lub niższej stawki podatku u źródła – oświadczenie WH-OSC (dla osoby prawnej) lub WH-OSP (dla osoby fizycznej). Oświadczenie to jest ważne przez rok podatkowy, należy zatem pamiętać o złożeniu następczego oświadczenia, aby w kolejnym roku podatkowym móc stosować preferencyjne rozliczenie podatku u źródła. Drugim jest opinia o stosowaniu preferencji, której otrzymanie przez Dyrektora KIS w formie decyzji pozwala na stosowanie przez płatnika preferencji w zakresie podatku u źródła przez okres maksymalnie 36 miesięcy.

Jednym z bardziej wrażliwych obszarów wśród płatników podatku u źródła stanowiły płatności licencyjne. Od pewnego czasu ugruntowała się linia interpretacyjna w myśl której licencje użytkownika końcowego (tzw. end-user) nie podlegają opodatkowaniu u źródła.

W interpretacji indywidualnej z dnia 19 kwietnia 2024 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.124.2024.1.AW) Wnioskodawca wskazał, że na mocy porozumienia zawartego pomiędzy nim a Licencjodawcą, nabył od Licencjodawcy niewyłączną licencję (sublicencję) na korzystanie z oprogramowania, z tytułu której ponosi comiesięczne Opłaty Licencyjne. W związku z powyższym zapytał Dyrektora KIS czy ponoszone przez Spółkę Opłaty Licencyjne dotyczące Licencji podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji czy Spółka, dokonując ich wypłaty, jest (i będzie) zobowiązana jako płatnik do pobrania podatku u źródła od tych wypłat na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy tego rodzaju opłaty nie powinny być traktowane jako przychody z praw autorskich lub praw pokrewnych wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT i tym samym nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem u źródła na podstawie tego przepisu. Przedmiotem licencji typu end-user nie są bowiem prawa autorskie lub prawa pokrewne, do których odwołuje się ten przepis, tylko uprawienie do używania egzemplarza utworu (faktycznego korzystania z niego, zgodnie z jego przeznaczeniem). Dyrektor KIS przyznał rację Wnioskodawcy i odstąpił od uzasadnienia prawnego.

Podsumowując, obowiązuje korzystna dla płatników podatku u źródła linia interpretacyjna, w myśl której płatności z tytułu należności licencyjnych dotyczących licencji użytkownika końcowego (tzw. end-user) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła. Wynika to z faktu, że przepisy ustawy o CIT nakazują opodatkowanie u źródła płatności z praw autorskich lub praw pokrewnych, podczas gdy licencje typu and-user nimi nie są.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ