Oświadczenie WH-OSC wciąż aktualne w interpretacjach indywidualnych

3 maja 2024 |

Podatek dochodowy od przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski wynosi 19% uzyskanego przychodu (dochodu). Podatek ten określany jest także jako podatek u źródła (z ang. WHT – Withholding Tax). Jest to stawka zryczałtowana co oznacza, że nie zależy ona od wysokości uzyskanego przychodu (dochodu).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa o CIT) przewiduje zwolnienie dywidendowe pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 4 oraz ust. 4a ustawy o CIT. Warunki te muszą być spełnione łącznie i są one następujące:

1) wypłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski;
2) uzyskującym dochody jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
3) spółka otrzymująca dywidendę posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę;
4) spółka otrzymująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;
5) spółka otrzymująca dywidendę będzie posiadać udziały (akcje) w spółce wypłacającej dywidendę nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

W art. 26 ust. 1f ustawy o CIT wskazano, że w przypadku dywidend wypłacanych na rzecz spółki podlegającej w Polsce, innym kraju UE lub EOG opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli łączna kwota należności wypłacona temu podatnikowi w obowiązującym u płatnika roku podatkowym nie przekracza kwoty 2 mln zł, osoby prawne, które dokonują wypłaty należności stosują zwolnienia wynikające art. 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania od tej spółki lub jej zagranicznego zakładu sporządzonego na piśmie oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 22 ust. 4 pkt 4.

Jednocześnie w art. 26 ust. 2e ustawy o CIT wskazano, że jeśli wartość wypłat (w tym dywidend) przekroczyła w roku podatkowym u wypłacającego 2 mln zł na rzecz tego samego podatnika, wówczas od nadwyżki ponad kwotę 2 mln zł należy pobrać podatek WHT według stawki 19%. Ustawodawca ograniczył zatem zwolnienie dywidendowe do górnego limitu wynoszącego 2 mln zł. Przy czym, przez wypłaty rozumie się wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek.

Jednakże na mocy art. 26 ust. 7a ustawy o CIT można odstąpić od pobrania podatku WHT od nadwyżki wypłat ponad kwotę 2 mln zł, jeśli płatnik złożył oświadczenie, że posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz że, nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (oświadczenie WH-OSC).

Powyższe oświadczenie składa kierownik jednostki wypłacającej należności objęte podatkiem WHT, nie później niż ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia kwoty wypłat 2 mln zł. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej skarbowej.

W interpretacji indywidualnej z dnia 29.03.2024 r. (nr 0111-KDIB1-2.4010.39.2024.2.AK) wnioskodawcy (wniosek wspólny) przedstawili następujący stan faktyczny:
1) spółka X z siedzibą w Polsce planuje wypłacić dywidendę na rzecz spółki Y, także z siedzibą w Polsce;
2) spółka Y podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
3) spółka Y posiada bezpośrednio 58,17% udziałów w kapitale zakładowym spółki X;
4) spółka Y nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;
5) spółka Y będzie posiadać udziały w X nieprzerwanie przez okres dwóch lat;
6) spółka X uzyska oświadczenie od spółki Y, o którym mowa w art. 26 ust. 1f ustawy o CIT;
7) spółka X dochodowa należytej staranności w myśl art. 26 ust. 1 ustawy o CIT;
8) spółka X złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o CIT.

Wnioskodawcy zadali Dyrektorowi KIS następujące pytanie: „Czy w przypadku wypłaty dywidendy zastosowanie znajdzie „zwolnienie dywidendowe” przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, a w związku z tym spółka nie będzie płatnikiem zobowiązanym do poboru podatku na podstawie art. 26 ustawy o CIT?”. Ich zdaniem zastosowanie znajdzie zwolnienie dywidendowe, bowiem zostały spełnione wszystkie warunki ustawowe.

Dyrektor KIS uznał stanowisko w wnioskodawcy za prawidłowe wskazując, że zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku dochodowego przychodów z tytułu wypłaty dywidendy zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Organ zaznaczył, że spełnione zostaną wszystkie warunki do zastosowania zwolnienia.

Podatek u źródła należy do jednego z bardziej skomplikowanych obszarów ustawy o CIT. Przede wszystkim na płatników podatku WHT zostało nałożonych wiele obowiązków o charakterze dokumentacyjnym. W przypadku wypłaty dywidendy możliwe jest zastosowanie zwolnienia, nawet gdy łączna wartość wypłacanych należności przekracza kwotę 2 mln zł w roku podatkowym. Jednak w takiej sytuacji płatnik zobowiązany jest do sporządzenia oświadczenia WH-OSC, które podpisuje kierownik jednostki i następnie jego złożenia do właściwego urzędu skarbowego. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej skarbowej. Podatniku, koniecznie pamiętaj o dochowaniu należytej staranności!


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ