Przy obliczaniu daniny solidarnościowej odliczysz stratę – korzystny wyrok WSA

1 kwietnia 2021 |

Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 29 grudnia 2020 r.  (orzeczenie nieprawomocne) o sygn. I SA/Go 398/20.

Sąd stanął na stanowisku, że przy obliczaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej można uwzględnić stratę z lat ubiegłych w ramach tego samego źródła przychodów.

Sprawa dotyczyła podatnika, który jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Z tego tytułu osiąga przychód opodatkowany podatkiem liniowym. W zeznaniu rocznym PIT-36 rozliczył stratę, którą spółka osiągnęła w latach poprzednich. Natomiast na potrzeby obliczenia daniny solidarnościowej podatnik jako podstawę opodatkowania, wykazał dochód bez wykazania straty z lat poprzednich.

Organ podatkowy w wydanej interpretacji wskazał, iż podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu wyłącznie o kwoty odliczone od tych dochodów, wymienione w art. 30h ust. 2. Wobec tego, przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej od sumy dochodów podlegających opodatkowaniu daniną solidarnościową podlegają odliczeniu wyłącznie składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwoty wymienione w art. 30f ust. 5 ustawy 7 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z tytułu uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej spółki kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania). W rezultacie, przy obliczaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się straty z lat ubiegłych, gdyż nie została ona wymieniona w art. 30h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

WSA w Gorzowie Wielkopolskim nie zgodził się ze stanowiskiem wyrażonym w wydanej interpretacji. Sąd zajął następujące stanowisko:

Zasadnie również Strona wskazała, że skoro w art. 30c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odwołano się między innymi do art. 9 ust. 2 i 3 ustawy, jak również w art. 30h ust. 2 brak jest zastrzeżenia, że na potrzeby ustalenia podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie stosuje się art. 9 ust. 3 – to brak jest podstaw do przyjęcia, że ustalając podstawę obliczenia daniny solidarnościowej dla dochodów z działalności opodatkowanej podatkiem liniowym nie można dochodu obniżyć o stratę z lat poprzednich. Skoro podstawę obliczenia daniny solidarnościowej ustala się na podstawie zasad określonych m.in. w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to zastosowanie ma również art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym dochód można obniżyć o wysokość straty z lat poprzednich z tego źródła przychodu.

Należy jednak mieć na uwadze, że odmienne stanowisko prezentują na ten moment organy podatkowe, w wydawanych interpretacjach podatkowych. Przykładowo:

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 stycznia 2021 r. sygn 0114-KDIP3-2.4011.719.2020.1.MM

W związku z powyższym, suma dochodów podlegających opodatkowaniu daniną solidarnościową nie obejmuje strat osiągniętych w źródłach przychodów objętych zakresem daniny solidarnościowej, w związku z czym Wnioskodawca nie może pomniejszyć podstawy obliczenia daniny solidarnościowej o stratę osiągniętą na zbyciu papierów wartościowych.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 listopada 2020 r. sygn 0115-KDIT3.4011.497.2020.2.JG

(…) przy obliczaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się straty z lat ubiegłych, gdyż nie została ona wymieniona w art. 30h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego, Wnioskodawca nie może uwzględnić straty z działalności gospodarczej uzyskanej w latach ubiegłych na potrzeby ustalenia podstawy obliczenia daniny solidarnościowej (…)

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 listopada 2020 r. sygn. 0112-KDWL.4011.55.2020.1.DK

(…) suma dochodów podlegających opodatkowaniu daniną solidarnościową nie obejmuje strat osiągniętych w źródłach przychodów objętych zakresem daniny solidarnościowej, w związku z czym Wnioskodawca nie może pomniejszyć podstawy obliczenia daniny solidarnościowej o stratę osiągniętą na zbyciu akcji i papierów wartościowych.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 listopada 2020 r. sygn 0113-KDIPT2-3.4011.666.2020.1.GG

(…) Wnioskodawca w roku podatkowym 2019 osiągnął – z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej dochód przekraczający 1 000 000 zł, który został wykazany w złożonym przez podatnika zeznaniu podatkowym – PIT-36L. Równocześnie podatnik poniósł w 2019 r. stratę z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, która została wykazana w złożonym przez podatnika zeznaniu podatkowym – PIT-38. (…)nie może pomniejszyć podstawy obliczenia daniny solidarnościowej o stratę poniesioną z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych wykazanej w zeznaniu rocznym PIT-38 za 2019 r.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 września 2020 r. 0113-KDIPT2-3.4011.610.2020.1.KS

(…) przy obliczaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się straty z lat ubiegłych, gdyż nie została ona wymieniona w art. 30h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego, Wnioskodawca nie może uwzględnić straty z działalności gospodarczej z 2018 r. na potrzeby ustalenia podstawy obliczenia daniny solidarnościowej zarówno za 2019 r., jak i za 2020 r.

Z pewnością wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie jest dla najbogatszych światłem w tunelu.

Warto jednak poczekać na rozstrzygnięcie tej sprawy przed Naczelnym Sadem Administracyjnym.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ